Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος ενοικίασης χώρου για τη στέγαση των γραφείων της Αναπτυξιακής Εταιρε


Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) ανακοινώνει ότι δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος μέχρι την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019 για ενοικίαση χώρου προς εγκατάσταση των γραφείων της. Η αρχική μίσθωση θα είναι για περίοδο ενός (1) έτους, με δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους, δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης από μέρους του Ενοικιαστή και με δικαίωμα επαναδιαπραγμάτευσης του ενοικίου. Ο χώρος θα πρέπει να είναι έτοιμος για παράδοση το αργότερο σε ένα (1) μήνα, μετά από την επιλογή του και πριν την υπογραφή της Συμφωνίας μίσθωσης. Σε περίπτωση υφιστάμενης οικοδομής, αυτή δεν πρέπει να είναι κατασκευής παλαιότερη από το 2005. Δήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν προς ενοικίαση χώρο(υς) που να πληρούν τα κάτωθι ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά:(Α) Ανάλυση απαιτήσεων των χώρων

  • Περιοχή: εντός της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Λατσιών

  • Συνολικό ωφέλιμο εμβαδό: 105m2±15% (εσωτερικοί χώροι)

  • Χώροι στάθμευσης: τουλάχιστον 2

  • Επιπλέον αποθηκευτικός χώρος: 1

  • Αριθμός χώρων υγιεινής (wc): 2


Άλλες απαιτήσεις:

1) Η οικοδομή πρέπει να ικανοποιεί τις βασικές κτιριακές απαιτήσεις ασφαλούς πρόσβασης και χρήσης.

2) Ιδανικά θα πρέπει ο χώρος να καλύπτεται από αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού.

3) Να υπάρχει ξεχωριστός μετρητής κατανάλωσης ύδατος και ηλεκτρικής ενέργειας του χώρου που θα ενοικιαστεί.

4) Για υφιστάμενη οικοδομή, πρέπει να διαθέτει τελική έγκριση από την Αρμόδια Αρχή. Για οικοδομή που βρίσκεται στο στάδιο αποπεράτωσης, θα πρέπει να διαθέτει Πολεοδομική Άδεια και Άδεια Οικοδομής από την Αρμόδια Αρχή, με υποχρέωση του ιδιοκτήτη, με την αποπεράτωση της οικοδομής, να εξασφαλίσει Τελική Έγκριση από την Αρμόδια Αρχή, πριν την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης.

5) Να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις των υφιστάμενων νομοθεσιών και να έχει εξασφαλισμένες όλες τις απαραίτητες πολεοδομικές άδειες για χρήση ως γραφειακοί χώροι και χώροι εξυπηρέτησης του κοινού.

6) Σε περίπτωση που ο χώρος βρίσκεται σε όροφο κτιρίου, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας (1) ανελκυστήρας.

7) Να διαθέτει κλιματισμό (με κρύο και ζεστό αέρα) και δομημένη καλωδίωση για σκοπούς λειτουργίας δικτύου επικοινωνίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαδικτύου και τηλεφωνικού συστήματος.

8) Ο επιτυχών προσφοροδότης θα πρέπει να προβεί με δικά του έξοδα σε οποιοδήποτε διαχωρισμό ή τροποποιητικό διαχωρισμό του υποδειχθεί, για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των γραφείων.


Η δήλωση ενδιαφέροντος, θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς, στο έντυπο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» που μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.(Β) Με τη δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα:

1) Ένα σχέδιο κάτοψης του υποψήφιου χώρου ενοικίασης.

2) Αναλυτικός πίνακας με τα εμβαδά του κάθε υποχώρου, είτε αυτοί είναι εσωτερικοί, είτε αποθηκευτικοί ή χώροι στάθμευσης, με το αντίστοιχο προτεινόμενο μηνιαίο ενοίκιο (€/m2) ανά χώρο και το συνολικό ζητούμενο μηνιαίο ενοίκιο.


Το ποσά που θα δηλωθούν στο σημείο (2) θα ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και θα επιλεγεί η πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.(Γ) Επικοινωνία

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με την πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22489105 ή γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@anel.com.cy(Δ) Κατάθεση προτάσεων

Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) και να παραδοθεί σε κλειστό φάκελο διά χειρός στη διεύθυνση Ευαγόρα Παλλικαρίδη 6, 2235, Λατσιά ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anel.com.cy όχι αργότερα από την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019 στις 13:00.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon