Προκήρυξη κενής θέσης υπευθύνου κινητών μονάδων συλλογής αποβλήτων

Η Αναπτυξιακή εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για πρόσληψη ενός ατόμου για τη Η Αναπτυξιακή εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για πρόσληψη ενός ατόμου για τη θέση του υπεύθυνου κινητών μονάδων συλλογής αποβλήτων στα πλαίσια του έργου «Separate collection and management of hazardous waste produced by households» που υλοποιείται μέσω του προγράμματος ‘EEA and Norway Grants Programming Period 2014-2021’. Η θέση αφορά:Α) Ένα (1) άτομο για τοποθέτηση στη θέση του υπεύθυνου κινητών μονάδων συλλογής αποβλήτωνΒ) Διάρκεια θέσης εργασίας: 24 μήνες (με δυνατότητα επέκτασης)Γ) Καθήκοντα και Ευθύνες:

1) Συνεργασία με τα στελέχη της ΑΝΕΛ για θέματα που αφορούν την υλοποίηση της δράσης των κινητών μονάδων.

2) Συντονισμός όλων των δράσεων που αφορούν την ομαλή διαδικασία επισκέψεων των κινητών μονάδων στην κάθε επαρχία.

3) Καταρτισμός του μηνιαίου πλάνου επισκέψεων των κινητών μονάδων σε όλες τις επαρχίες.

4) Συνεργασία με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υποδοχή των κινητών μονάδων και την παροχή οποιουδήποτε είδους στήριξης εκ μέρους της Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την περίοδο επίσκεψης των κινητών μονάδων.

5) Στελέχωση μιας εκ των 4 επαρχιακών κινητών μονάδων για κάποιες ώρες ημερησίως.

Δ) Απαιτούμενα Προσόντα:

1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Περιβαλλοντικές Σπουδές, Περιβαλλοντική Επιστήμη, Αειφόρος Ανάπτυξη, Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Διαχείριση Περιβάλλοντος, Ενεργειακή Διαχείριση, Έλεγχος της Ρύπανσης, Διαχείριση Αποβλήτων, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Κλιματική Αλλαγή, Μηχανική Περιβάλλοντος, Πολιτική Μηχανική, Χημική Μηχανική, Μηχανική Μεταλλείων, Μηχανική Ορυκτών Πόρων και Περιβάλλοντος, Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Αρχιτεκτονική, Γεωλογία, Γεωπονία, Μετεωρολογία, Φυσική, Χημεία, Οικονομικά Περιβάλλοντος.

2) Μεταπτυχιακός τίτλος από αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ένα από τα θέματα ή συνδυασμό θεμάτων όπως καταγράφονται ανωτέρω θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

3) Άριστη, ή πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

4) Άριστη, ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γνώση οποιασδήποτε άλλης γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν).

5) Τουλάχιστον τριετής, τεκμηριωμένη συναφής προϋπηρεσία και εμπειρία.

6) Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (ιδιαίτερα MS Office word, excel, power point).

7) Εξαιρετική ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης.

8) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία και ανάληψη ευθυνών.

Σημειώσεις:

- Η γνώση/κατοχή των γλωσσών και η γνώση/κατοχή χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

- Η πείρα που δηλώνεται στις αιτήσεις θα λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν συνοδεύεται με βεβαιώσεις υπηρεσίας όπου να αναφέρονται ο τίτλος της θέσης και η χρονική περίοδος εργοδότησης. Τα πρωτότυπα θα παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.Ε) Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων:

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο (έντυπο «Αίτηση για τη θέση υπευθύνου κινητών μονάδων συλλογής αποβλήτων»), που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) www.anel.com.cy ή κατόπιν σχετικού αιτήματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@anel.com.cy.Έντυπο Αίτησης για τη θέση υπευθύνου κινητών μονάδων συλλογής αποβλήτων
.doc
Download DOC • 503KB


Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) και να παραδίδονται με το χέρι στα γραφεία της ΑΝΕΛ, στη διεύθυνση ‘Μεγάλου Αλεξάνδρου 7, 2233, Λατσιά, Λευκωσία ή να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@anel.com.cy.ΣΤ) Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Με το χέρι ή ηλεκτρονικά μέχρι τις 13:00 της Παρασκευής 23 Ιουλίου 2021.


Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου σε μορφή ‘Europass’ (https://europass.cedefop.europa.eu/) και αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Ζ) Διαδικασία Επιλογής

Η πρόσληψη του/της επιτυχόντα/ούσας υποψηφίου θα προκύψει μέσω της ακόλουθης διαδικασίας που περιλαμβάνει τρία στάδια αξιολόγησης:


α) Πρώτο Στάδιο: Αξιολόγηση προσόντων υποψηφίων μέσω των αιτήσεων βάσει κριτηρίων και επιλογή των 5 υποψηφίων στους οποίους έχει κατανεμηθεί η υψηλότερη βαθμολογία. Κριτήρια επιλογής:

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων κατά το πρώτο στάδιο, θα καταρτιστεί πίνακας σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους. Μέγιστη δυνατή βαθμολογία: 45 μονάδες.


β) Δεύτερο Στάδιο: Αξιολόγηση προσόντων υποψηφίων μέσω προσωπικής συνέντευξης ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι που θα καταταγούν από τις θέσεις 1 μέχρι 5 κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του πρώτου σταδίου θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης και οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με μέγιστη δυνατή βαθμολογία: 55 μονάδες


Επιλογή επιτυχόντα/ούσας υποψηφίου για τη θέση υπεύθυνου κινητών μονάδων συλλογής αποβλήτων:

Ο/Η επιτυχόντας/ούσα υποψήφιος/α θα επιλεγεί με βάση τη συνολική βαθμολογία που έχει αθροίσει κατά τα δύο στάδια της αξιολόγησης ως εξής:

Βαθμολογία κατά την αξιολόγηση του πρώτου σταδίου (μέγιστη δυνατή βαθμολόγηση 45 μονάδες) + βαθμολογία κατά την αξιολόγηση του δεύτερου σταδίου (μέγιστη δυνατή βαθμολόγηση 55 μονάδες) = Μέγιστη δυνατή συνολική βαθμολογία 100 μονάδες.


Για τη θέση υπεύθυνου κινητών μονάδων συλλογής αποβλήτων θα επιλεγεί ο/η υποψήφιος/α που έχει αθροίσει τον υψηλότερο συνολικό βαθμό.Για περισσότερες πληροφορίες:

Μαρία Γεωργίου

τηλ. 22 489105

email: info@anel.com.cy

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon